Akshay Saxena
  • @akshay_saxena
Contact Me

Resume

Sep 2022 - Present

CO-CEO, Lean Hire