Resume

Nov 2020 - Present

Founder of Varlyq Technologies, Varlyq Technologies