Resume

Feb 2021 - Present

Lead Product Designer , Nkọwa okwu