Evgeney Kuznetsov

  • @kuznetsov_e

Resume

May 2021 - Present

Head of Delivery Unit, Devexperts