Thomas Horton
  • @thomasphorton
IoT Specialist Solutions Architect @AWS. Hobby tinkerer.
Read more

Resume

May 2021 - Present

IoT Specialist Solutions Architect, Amazon Web Services