Zornitsa Zheleva
  • @zzheleva
Contact Me

Resume

Feb 2021 - Present

Investment Analyst, Lakestar